• آیا درمان سرطان پستان بدون جراحی ممکن است؟

در اکثر موارد جراحی بخش اصلی درمان است بجز در مرحله چهارم بیماری که متاستاز به سایر ارگانها پیش آمده باشد.

 

  • آیا لازم است همیشه کل پستان مبتلا برداشته شود؟

لزوما همیشه نیاز به برداشتن پستان نمی باشد بلکه روش های مختلفی وجود دارند که با استفاده از آنها میتوان پستان را حفظ کرد. درواقع در روش های حفظ پستان تومور به همراه حاشیه ای از بافت سالم برداشته میشود و شکل کلی پستان دوباره برقرار میگردد.

 

  • آیا برداشتن کل پستان درمان کامل تری است؟

برداشتن کل بافت پستان یعنی در عمل جراحی ماستکتومی احتمال عود موضعی (عود تومور در محل اولیه آن) به حداقل میرسد. اما احتمال متاستاز (درگیری سایر اعضا) در ماستکتومی و در روش های حفظ پستان (لامپکتومی) برابر است. البته تفاوت میزان عود موضعی در ماستکتومی و روش های حفظ پستان در صورتی که همراه با پرتودرمانی باشد، بسیار اندک است.

 

  • آیا برداشتن کل پستان میتواند از شیمی درمانی جلوگیری کند؟

برداشتن پستان نمیتواند باعث جلوگیری از شیمی درمانی شود زیرا هدف اصلی از شیمی درمانی به حداقل رساندن احتمال متاستاز(درگیری سایر اعضای بدن) میباشد و نوع جراحی اعم از ماستکتومی ویا لامپکتومی (حفظ پستان) در نیاز بیمار به شیمی درمانی بی تاثیر خواهد بود.

 

  • آیا برداشتن کل پستان میتواند نیاز بیمار به رادیوتراپی را برطرف سازد؟

میتوان گفت در بعضی بیماران بله. دربیماران مبتلا به سرطان پستان که لامپکتومی میشود بقیه بافت پستان باید پرتودرمانی ( رادیوتراپی ) بگیرد. قاعدتا برداشتن کل پستان نیاز بیمار به این پرتودرمانی را برطرف خواهد ساخت. اما گاهی علت تجویز پرتودرمانی اندازه تومور ویا تعداد غدد لنفاوی درگیر در ناحیه زیربغل است که دراین موارد انجام عمل جراحی ماستکتومی (برداشتن کل پستان) نیاز به رادیوتراپی را برطرف نخواهد کرد.

 

  • آیا ماستکتومی (برداشتن کل پستان) برای سرطان های پیشرفته و لامپکتومی (حفظ پستان) برای مراحل اولیه سرطان انجام میشود؟

لزوما خیر.هنگامیکه تومورها کوچک تر و مراحل اولیه سرطان پستان باشد انجام جراحی حفظ پستان راحت تر قابل انجام است اما گاهی ماستکتومی در مراحل خیلی زودرس بیماری توصیه میگردد. درمقابل در مراحل پیشرفته نیز میتوان با انجام شیمی درمانی قبل از جراحی تومور را کوچک کرد و سپس اقدام به جراحی حفظ پستان (لامپکتومی) نمود.

 

  • آیا برداشتن هردو پستان لازم است؟

اگر هر دو پستان با سرطان درگیر باشند برداشتن هر دو پستان ضرورت ندارد. برداشتن پستان مقابل به صورت پیشگیرانه انجام میشود. لطفا به مبحث ماستکتومی پیشگیرانه مراجعه کنید.