درد ماموگرافی

درد ماموگرافی

ماموگرافی حدود ۲۰ دقیقه از شروع تا پایان طول می کشد. یک تکنسین پستان را بین دو صفحه قرار می دهد. یک صفحه از پستان تصویر می کند و دیگری سینه را در جای خود نگه می داردو گاها عواملی سبب میشود که بیمار درد ماموگرافی را احساس کند. تصاویر به رادیوگرافی و پزشک اجازه…